Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi

GÖREV AMACI: Kalite Yönetim Direktörü;

Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI:: Sağlık Bakanlığınca belirlenen Sağlıkta Kalite Standartlarının (SKS) hastane içerisinde uygulanmasını sağlayan, bölüm sorumluları ile birlikte hastane kalite sistemini sürekli geliştirmekle ve kalite çalışmalarını koordine etmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir

YETKİLER:

 • 1-Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
 • 2-SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • 3-Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • 4-Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
 • 5-Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • 6-Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • 7-Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları anket uygulamaları, anket sonuçları değerlendirmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir.
 • 8-SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
 • 9-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • 10-SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • 11-Bölüm hedeflerine ilişkin yapılan analizleri değerlendirir.
 • 12-SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin çalışmalarına katılır.
 • 13- Bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder.
 • 14-Hedeflere ilişkin öz değerlendirmelere katılır.
 • 15-Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 •  

  GÖREV ADI : Kalite Bölüm Sorumlusu

  AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim , Kalite Yönetim Direktörü

  TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS ‘ye uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

  • Hastane Kalite Standartları uygulamasına yönelik Bölüm Kalite Sorumluları birimlerde kalite standartlarını uygulamak ve uygulatmak, ayrıca kalite birimi ile koordine çalışmakla yükümlüdür.
  • Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite yönetim birimine bildirmelidir.
  • Sorumlular bölümlerde yürütülen DÖF’leri takip etmelidir.
  • Sorumlular ayrıca yatan hasta eğitiminden sorumludur ve ekibi ile koordineli çalışır.
  • Sorumlular bölüm oryantasyonundan sorumludurlar ve oryantasyon rehberi (uyum) hazırlamakla güncellemekte ve uygulamasını sağlamakla yükümlüdürler.
  • Birim sorumluları birimlerine ait olan kalite standartları doğrultusunda belirlenen kalite indikatör kartlarının da doldurulmasından kalite birimine bildirmekle yükümlüdür.
  • Bölümleriyle ilgili SKS’ yi uygulamak, uygulamalar hakkında Kalite Yönetim Birimi’ne bilgi vermek,
  • Eğitim ihtiyaçlarını Kalite Yönetim Birimi’ne bildirmek,
  • Bölümüne gönderilen SKS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak,
  • Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak,
  • Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte SKS kapsamında bölüm hedeflerini belirlemek,
  • Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek,
  • Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek,
  • SKS ve çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek,
  • Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek,
  • SKS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (Güvenlik Raporlama Sistemi, kalite indikatörleri bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
  • SKS öz değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte hareket etmek,
  • Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılmak
  • Bölüm kalite sorumluları SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ve Kalite Yönetim Direktörü ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. 
 •  
 •  

15 Eylül 2023